DUALAR & İSLAMİ KONULAR

Para eksik olmaması için Hurma çekirdeğine okunur

Bir Hurma çekirdeği üzerine ; Eûzü Besmele, 7 Ayet-el Kürsi, 1 Vakı'a Suresi, 3 İhlas Suresi okunduktan sonra Kaf suresinin, 9. ayeti "Ve nezzelna mines semai maen mübareken fe entebna bihi cennatin ve habbel hasidi" ayetini okuyup çekirdeğe üfledikten sonra, çekirdeği cüzdanınızda, çantanızda veya evinizde bir yere koyarsanız paranız eksik olmaz ve evinizde bolluk, bereket olur.

Para eksik olmaması için Hurma çekirdeğine okunur

Eûzü Besmele
"بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم" 
“Euzubillahimişeşşeytanirracim ya da Bismillahirrarhmanirrahim” 
Vakı'a Suresi
Bismillahirrahmanirrahim
İzâ vekâ’âtilvâkiâ.
Leyse livâkâtihâ kâzibeh.
Hâfidatun rafiâ.
İzâ ruccetilardu racce.
Ve bussetilcibâlu besse.
Fekânet hebâen munbesse.
Ve kuntum ezvâcen selâse.
Feâshâbulmeymeneti mâ âshâbulmeymene.
Ve âshâbulmeş’emeti mâ âshâbulmeş’eme.
Vessâbikunessâbikun.
Ulâikelmukarrabun.
Fi cennâtin nâim.
Sulletun minelevvelin.
Ve kâlilum minelâhirin.
Âlâ sururim me’dune.
Muttekine ’âleyhâ mutekabilin.
Yetufu aleyhim veldânun muhalledun.
Biekvâbin ve ebârikâ ve ke’sim min mâ’in.
Lâ yusaddâ’une ânhâ ve lâ yunzifun.
Ve fâkihetim mimmâ yetehayyerun.
Ve lâhmi tâyrim mimmâ yeştehun.
Ve hurun’in.
Keemsâlillu’luilmeknun.
Cezâen bimâ kânu yâ’melun.
Lâ yesme’une fihâ lâğven ve lâ te’sime.
İllâ kîylen selâmen selâme.
Ve âshâbulyemini mâ âshâbulyemin.
Fi sidrim mahdud.
Ve tâlhîm mendud.
Ve zîllim memdud.
Ve mâin meskub.
Ve fâkihetin kesira.
Lâ mâktu’âtin ve lâ memnu’â.
Ve furuşin merfu’â.
İnnâ enşe’nâhunne inşae.
Fece’âlnâhunne ebkârâ.
Uruben etrabe.
Liâshâbilyemin.
Sulletum minel’evvelin.
Ve sulletum minelâhirin.
Ve âshâbuşşimâli mâ âshâbuşşimâl.
Fi semumin ve hamim.
Ve zîllim min yâhmum.
Lâ bâridin ve lâ kerim.
İnnehum kânu kâble zâlike mutrafin.
Ve kânu yusîrrune alelhînsil azim.
Ve kânu yekulune eizâ mitnâ ve kunnâ turaben ve izâmen einne lemeb’usun.
Eve âbâunelevvelun.
Kul innelevveline vel âhîrin.
Lemecmu’une ilâ miykâti yevmim mâ’lum.
Summe innekum eyyuheddallunelmukezzibun.
Leâkilune min şecerim min zakkum.
Femâliune minhelbutun.
Feşâribune âleyhi minelhâmim.
Feşâribune şurbelhim.
Hâzâ nuzuluhum yevmeddin.
Nâhnu hâlâknâkum felevlâ tusaddikun.
Efereeytum mâ tumnun.
Eentum tahlukunehu em nâhnulhâlikun.
Nâhnu kaddernâ beynekumulmevte ve mâ nâhnu bimesbukîn.
Âlâ en nubeddile emsâlekum ve nunşiekum fi mâ lâ ta’lemun.
Ve lekad âlimtumunneş etel ulâ felevlâ tezekkerun.
Efereeytum mâ tahrusun.
Eeentum tezre’unehu em nâhnuzzâriun.
Lev neşâu lece’âlnâhu hutamen fezaltum tefekkehun.
İnnâ lemuğramun.
Bel nâhnu mâhrumun.
Efereeytumulmâellezi teşrabun.
Eentum enzeltumuhu minelmuzni em nâhnulmunzilun.
Lev neşâ’u ceâlnâhu ucacen felevlâ teşkurun.
Efereeytumunnârelleti turun.
Eentum enşe’tum şeceretehâ em nâhnul munşiun.
Nâhnu ce’âlnâhâ tezkireten ve metâ’ân lilmukvin.
Fesebbih bismi rabbikel’azim.
Felâ uksimu bimevâkî’innucum.
Ve innehu lekasemun lev ta’lemune azim.
İnnehu le kur’ânun kerim.
Fi kitabim meknun.
Lâ yemessuhu illelmutahherun.
Tenzilun min rabbil âlemin.
Efebihâzelhâdisi entum mudhinun.
Ve tec’âlune rizkakum ennekum tukezzibun.
Felevlâ izâ beleğâtilhulkum.
Ve entum hîneizin tenzurun.
Ve nâhnu akrabu ileyhi minkum ve lâkin lâ tubsîrun.
Felevlâ in kuntum ğâyre medinin.
Terci’uneha in kuntum sadikîn.
Feemmâ in kâne minelmukarrabin.
Feravhun ve reyhânun ve cennetu nâ’im.
Ve emmâ in kâne min âshâbilyemin.
Feselâmun leke min âshâbilyemin.
Ve emmâ in kâne minelmukezzibineddallin.
Fenuzulum min hamim.
Ve tasliyetu cahîm.
İnne hâzâ lehuve hâkkulyâkîn.
Fesebbih bismi rabbikel azîm.
İhlas Suresi 
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul hüvellâhü ehad
2- Allâhüssamed
3- Lem yelid ve lem yûled
4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad
Kaf suresinin, 9. ayeti
Gökten bereketli su indirdik. Onunla cennetler ve biçilecek ekinler yetiştirdik.
وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَٓاءِ مَٓاءً مُبَارَكاً فَاَنْبَتْنَا بِه۪ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَص۪يدِۙ
Ve nezzelna mines semai maen mubareken fe enbetna bihi cennatin ve habbel hasidi.
Kaf suresi

Bismillahir rahmanir rahim.

Kaf vel kur’anil mecid.
Bel acibu en caehum munzirun minhum fe kalel kafirune haza şey’un acibun.
E iza mitna ve kunna turaba, zalike rec’un baidun.
Kad alimna ma tenkusul ardu minhum, ve indena kitabun hafizun.
Bel kezzebu bil hakkı lemma caehum fe hum fi emrin mericin.
E fe lem yanzuru iles semai fevkahum keyfe beneynaha ve zeyyennaha ve ma leha min furucin.
Vel arda medednaha ve elkayna fiha revasiye ve enbetna fiha min kulli zevcin behicin.
Tebsıraten ve zikra li kulli abdin munibin.
Ve nezzelna mines semai maen mubareken fe enbetna bihi cennatin ve habbel hasidi.
Ven nahle basikatin leha tal’un nadidun.
Rızkan lil ibadi ve ahyeyna bihi beldeten meyta, kezalikel hurucu.
Kezzebet kablehum kavmu nuhın ve ashabur ressi ve semudu.
Ve adun ve fir’avnu ve ihvanu lutın.
Ve ashabul eyketi ve kavmu tubbain, kullun kezzeber rusule fe hakka vaidi.
E fe ayina bil halkıl evvel, bel hum fi lebsin min halkın cedid.
Ve lekad halaknel insane ve na’lemu ma tuvesvisu bihi nefsuh, ve nahnu akrebu ileyhi min hablil veridi.
İz yetelakkal mutelakkiyani anil yemini ve aniş şimali kaidun.
Ma yelfızu min kavlin illa ledeyhi rakibun atidun.
Ve caet sekretul mevti bil hakk, zalike ma kunte minhu tehidu.
Ve nufiha fis sur, zalike yevmul vaidi.
Ve caet kullu nefsin meaha saikun ve şehidun.
Lekad kunte fi gafletin min haza fe keşefna anke gıtaeke fe besarukel yevme hadidun.
Ve kale karinuhu haza ma ledeyye atid.
Elkıya fi cehenneme kulle keffarin anidin.
Mennaın lil hayri mu’tedin muribin.
Ellezi ceale meallahi ilahen ahara fe elkıyahu fil azabiş şedidi.
Kale karinuhu rabbena ma etgaytuhu ve lakin kane fi dalalin baidin.
Kale la tahtesımu ledeyye ve kad kaddemtu ileykum bil vaidi.
Ma yubeddelul kavlu ledeyye ve ma ene bi zallamin lil abid.
Yevme nekulu li cehenneme helimtele’ti ve tekulu hel min mezidin.
Ve uzlifetil cennetu lil muttekine gayre baidin.
Haza ma tuadune li kulli evvabin hafiz.
Men haşiyer rahmane bil gaybi ve cae bi kalbin munibin.
Udhuluha bi selam, zalike yevmul hulud.
Lehum ma yeşaune fiha ve ledeyna mezidun.
Ve kem ehlekna kablehum min karnin hum eşeddu minhum batşen fe nakkabu fil bilad, hel min mahisin.
İnne fi zalike le zikra li men kane lehu kalbun ev elkas sem’a ve huve şehidun.
Ve lekad halaknes semavati vel arda ve ma beynehuma fi sitteti eyyamin ve ma messena min lugub.
Fasbir ala ma yekulune ve sebbih bi hamdi rabbike kable tuluış şemsi ve kablel gurub.
Ve minel leyli fe sebbihhu ve edbares sucudi.
Vestemi’ yevme yunadil munadi min mekanin karib.
Yevme yesmeunes sayhate bil hakk, zalike yevmul huruci.
İnna nahnu nuhyi ve numitu ve ileynel masiru.
Yevme teşakkakul ardu anhum siraa, zalike haşrun aleyna yesirun.
Nahnu a’lemu bi ma yekulune ve ma ente aleyhim bi cebbarin fe zekkir bil kur’ani men yehafu vaidi.
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık