OSMANLICA

Arif Baba Osmanlıca mezar taşı

Arif Baba Osmanlıca mezar taşı

Hû Dost
Masivâdan el çeküb hem bezm-i fâniden ayak
Îrcî-yi gulbângını çekdi olub gâmdan rehâ
Potnişiniyken dâhi Akbaşî Baba Degâhının
Geldi işbu hankâha eyledi âzm-i bekâ
Mürşid-i âgâh idi hem Ârif'ibillâh idi 
Sâlikân-i pîr-i âşka olmuş idi rehnüma
Emr-i Hakk'la yatdı Şâh Kulu Sultan'da
Dâderi Hilmi Dedeyle mâderi etdi büka
Hacı Bektâş-i Velî'ye bende-i sâdık idi
Şâfi'i etsün mâhşerde hâmse-i Â'li abâ
Çıkdı üçler söyledi Hilmi Dede târihini
Cânını cânâna verdi âşkla Arif Baba
Sene 1305
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık