TARİHİ YERLER

Çanakkale saat kulesi ve kitabesi

Çanakkale'nin merkez ilçesinde , feribot iskelesine yakın bir yerde bulunmaktadır. 1896 yılında Sancakbeyi Cemil Paşa tarafından yaptırılmıştır. Kule beş katlıdır. 20 metre yüksekliği bulunmaktadır. Kare planlıdır , yukarıya doğru incelmektedir. En üstte , saat çanının bulunduğu yer , çokgen gövdeli ve kubbelidir. Kesme taştan inşa edilmiştir. Yapının kitabe metninin üzerinde II. Abdülhamit’in tuğrası bulunmaktadır.

Çanakkale saat kulesi ve kitabesi

Kulenin kitabe yazısı 
1 - Bir şehinşâhın zülâl-i himmeti / Eyledi reyyân mülk-ü milleti / Bârek Allah Hazret-i Abdülhamid / Oldu her ferdin medar-ı rahati 
2 - Yâ ilâhi sen bağışla millete / İştimal etti cihana ni'meti / Munteşir envâr-i şâdi ser-te-ser / herkesin artmakta mesudiyeti 
3 - O mekârî pîşe hayr endişenin / Ola bir yıl ömrünün her saati / Bunda saat var, rasat var nâzırâ / Çeşme var ayine var kıl dikkati 
4 - Bir de âfât-ı savâ'iktan masun / Eylemek üzere konuldu aleti / Bâhusus etti Cemil Paşa gibi / Bende-i gayretvari çok hizmeti 
5 - Hazret-i Mevlâ müyesser eylesin / Nice umrâna o âlî hasleti / Hâme-rân ol zevkiyâ şükran ile / Esdıkânın işte budur zimmeti 
6 - Aleti tezyin eyleyip tarihini / Söyle yâ hû geldi eşref saati / Sene 1313 / Ketebehu Recep Yesari.
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık