TARİHİ YERLER

Hacı Ahmet Paşa Çeşmesi, Fatih Camisi

İstanbul'un, Fatih ilçesi, Ali Kuşçu Mahallesi, Hattat Nafiz Caddesinde yer alan Fatih Camisinde, Fatih Sultan Mehmet Türbesi’ne Karadeniz ve Akdeniz medreseleri tarafından açılan kapıların sol tarafında yer almaktadır. Sultan 1. Mahmud’un sadrazamı Hacı Ahmet Paşa tarafından H.1154 / M. 1741 yılında yaptırmış. Bu çeşme, Hünkâr Kasrı girişinin karşısında bulunduğundan, çeşmenin yanında padişahın attan iniş ve binişleri için bir binek taşı var. Kitabesi Nimetullah Efendi’ye aittir. Çeşme Fatih Camii’nin son restorasyonunda onarılmıştır.

Hacı Ahmet Paşa Çeşmesi, Fatih Camisi

Yedi beyitlik kitabe ;
Bahr-i mevvâc-ı kerem Hazret-i Sultân Mahmûd
Lûtfuna nisbet ile katre değildir deryâ
Eyledi Hazret-i Hak ol şeh-i âlî-bahta
Böyle bir dürr-i girân-mâye vezîri iʽtâ
Kân-ı feyz-i güher ol âsaf-i vâlâ-himemin
Ahd-i adlinde suyun buldu umûr-ı dünyâ
Fâtihin türbe-i pür nûruna ol kân-ı kerem Târafeyninde iki çeşme-i nev kıldı binâ
Rûh-ı mağfûr-ı Ebu’l-fethe çü mürg-i kudsî.
Bu iki çeşme cenâheyn ola uçmağa sezâ
Hak bu kim mevkiʽini buldu bu hayr-ı cârî
Nâil-i ecr ide bânîsini Hayy ü Dânâ
Evvel âbın içip ondan dedi Niʽmet târîh
Maksem-i ayn-ı atâ çeşme-i Ahmed Paşa


Türkçesi : 
Cömertliğin dalgalı denizi Sultan Mahmut Hazretleri’nin lütfuna nispetle derya bir damla bile değildir.  
Allah, o bahtı yüce şaha böyle bir büyük inci tanesi veziri bahşetti.
Cevher madeni o himmeti yüce vezirin adaletli devrine dünya işleri suyunu buldu (düzene girdi).
 O kerem kaynağı, Fatih’in nurlu türbesinin iki yanına iki yeni çeşme yaptırdı.
Cennet kuşu gibi Fatih Sultan Mehmet’in ruhuna bu iki çeşme, uçmaya (cenete) yaraşır iki kanat oldu.
Doğrusu şu ki, bu hayır eseri yerini buldu. Allah, yaptıranını sevabına nail etsin.
Nimet, önce suyundan içip sonra tarihini söyledi: “Ahmet Paşa Çeşmesi, cömertlik menbaının dağıtıldığı yerdir.” 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık