DUALAR & İSLAMİ KONULAR

HİZBUL EKBER DUASI

Korunma duasıdır. Okuyan kişiyi kötülüklerden korunduğu inanılır.

HİZBUL EKBER  DUASI

Allahümme bitele'lui nuri bihai hucubi arşike min e'dai ihtecebtü ve bi satvetil ceberuti minmen yekidunis tetertu ve bi i'zazin azizi izzike min külli sultanin tehassantu ve bi deymumi kaymumi devami ebediyyetike min külli şeytanin isteaztu ve bi meknunis sirri min sirrin sırrike min külli hemmin ve ğammin ve deyni ve aduvvin ve zalemin ve daygin ve cari suin tehallestu ve bi sumuvvi numuvvi uluvvi rifatike min külli men yetlubini bi suin istecertü ya Allah ya Allah ya Allah ya hayra men ubide ve efdale men guside ve eazze men zükira ve ecvede men şükira ve ekrame men suile ve esmeha men e'ata vema behile esbili allahümme aleyye ve ala men tehutuhu şefagahu galbi filleyli vennehari süradigatike elleti la tümezzeguha avasıfurriyahi vela tegteuha bevatürüs sifahi vela tahriguha nevafizur rimahi inneke ala külli şeyin gadir. Şahetil vucuhu şahetil vucuhu şahetil vucuhu vucuhuzzalemeti vel fesegati hamim hamim hamim fehüm sakitune şahetil vucuhu şahetil vucuhu şahetil vucuhu vucuhul keferati vel fecerati hamim hamim hamim fehüm mugmehune sümmün bükmün umyun fehüm la yegilun yedullahi fevga eydihim ve hicabullahi ala ebsarihim ve sihamullahi termihim küllema evgadu naran lil harbi edfe ehallahu ve reddallahullezine keferu bi ğayzihim lem yenalü hayran ve kefallahül müminel gitale ve kanallahu gaviyyen aziza eiznillahümme min cevris sultani ve keydiş şeytani ve asaretil lisani ve hasedil cirani ve tegallubil e'yani ve mimmen hasede ve şemme ve agade ve kade vectehede ve e'ya ve rasede ve rama bi ayneyhi fe amede bi fazli elfi elfi elfi bismillahirrahmanirrahim (ihlas suresi 3 kere okunur burada) ihteraztu bihirzillahil azimil azami min külli fesihin ve acemin beynena ve beyne eydihim sedden ve leylen müsvedden ve cebelen mumtedden ve tarigan la tevvüden fallahu hayrun hafizan vehuve erhamürrahimin vela havle vela guvvete illa billahil aliyyul azim estevdiullahel aliyyel azimellezi la tudiu vedayiuhu dini ve nefsi ve ehli ve mali ve veledi ve ihvani ve beyti ve zer'i ve cirani ve cemia men ehadethu şefagahu galbi min şerril insi vel cini ecmaine ve min şerri külli dabbetin ente ehizun binasiyetiha inne rabbi ala sıratımmüstegim
 (okunduktan sonra 11 kere) ve hasbunallahu ve nimel vekil
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık