DUALAR & İSLAMİ KONULAR

Şeytanın vesvesesinden kurtulmak için

Bismillâhi zîş şan, azîmül bürhân, şedîdüs sultan, mâşâellahü kân, eûzü billâhilSemiul Alimmineş şeytânirracim Bismillahirrahmanirrahim

Şeytanın vesvesesinden kurtulmak için

«Bismillâhirrahmânirrahîm
Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm. Mâ şâallahü kân. Lâ ilâhe illallahü’l-melikü’l-hakku’l-mübîn. Sübhânallahi ve bi-hamdih. Sübhânallahi’l-azîm ve bi-hamdih.» 
Yâ Allah-ür-rakîb-ül-hafîz-ür-rahîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-halîm-ül’azîm-ürraûf-ül-kerîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-kayyüm-ül-kâimü alâ külli nefsin bimâ kesebet, hul beynî ve beyne adüvvî!
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin müferrikı firekıl küfri vettuğyâni ve müşettiti buğâti cüyûşil karîni veşşeytâni ve alâ âli Muhammedin vesellim
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin sâhibil Ferki vel Furkân ve câmial vedkı ve menzilehû min semâil KUR’ÂN ve alâ âli Muhammedin vesellim.
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık