DUALAR & İSLAMİ KONULAR

Cuma Namazından Sonra Oturduğu Yerden Kalkmadan Yüz Kere okunursa okunursa

"Her kim Cum'a Namazından Sonra, Oturduğu Yerden Kalkmadan (100) Yüz Kere, "Sübhânallâhi ve'bi Hamdihi, Sübhânallâhil Azim ve'bi Hamdihi Estağfirullah" derse, Allahû Teâlâ’ O Kişinin Yüz Bin Günâhını, Ana-Babasının da Yirmi Dört Bin Günâhını Mâğfiret Eder."

Cuma Namazından Sonra Oturduğu Yerden Kalkmadan Yüz Kere okunursa okunursa

 

İbn-i Abbas'dan (ra.) Rivâyetle ; Rasûlullâh (sav) şöyle buyurmuştur ;
"Her kim Cum'a Namazından Sonra, Oturduğu Yerden Kalkmadan (100) Yüz Kere, "Sübhânallâhi ve'bi Hamdihi, Sübhânallâhil Azim ve'bi Hamdihi Estağfirullah" derse, Allahû Teâlâ’ O Kişinin Yüz Bin Günâhını, Ana-Babasının da Yirmi Dört Bin Günâhını Mâğfiret Eder."
[İbni Sünnî, Deylemi, İthaf: 3. 272]
Rasûlullâh (sav) şöyle buyurmuştur ; "Her kime, hâcetine ve isteğine ulaşmak zor olursa bana salât okumayı çok yapsın, zira şüphesiz o salâtlar, dertleri, kederleri ve sıkıntıları açar, rızıkları çoğaltır ve hâcetleri yerine getirir."
[Nebhânî, Efdalü's-salevât sh:23]
"Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber'e salât ediyorlar.  Ey iman edenler!  Sizde ona salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. [Ahzab suresi : 56.Âyet-i Kêrime]
Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu ; “Kim bana bir defa salâtü selâm getirirse, Allah Teâlâ da ona on misli merhamet eder.”  [Müslim, Salât 70]
“Kim bana salât ü selâm getirmeyi unutursa cennetin yolunu şaşırır.” [İbni Mâce, İkâmet, 25]
Bu Salâvatı Şerifeler ve zikirler, Kabirde , Mahşerde , Sırattâ hepsi birer Nûr'dur biiznillâhi teâlâ.
"Eşhedü el-lâ ilâhe illallâhû vahdehû lâ şeîke leh, ve enne Muhammeden abduhû ve rasûlühû ve enne isâ abdullâhi ve rasûlühû ve kelimetühû elgâhâ ilâ meryeme ve rûhun minhû vel cennetü haggun vennâru hagg."
"Lâ ilâhe illâllahu adede kelimâtihî, lâ ilâhe illâllahu adede halkihî, lâ ilâhe illâllahu zinete arşihî, lâ ilâhe illâllahu mil-e semâvâtihî, lâ ilâhe illâllahu misle zâlike me’ahû, vel hamdu lillahi misle zâlike mea’hû."
"Sübhânallâhi ve bi–hamdihî adede halkihî ve rızâ nefsihî ve zinete arşihî ve midâde kelimâtihî."
"Elfu elfi SubhanAllâhi ve Bi-Hamdihi adede halkıhi, ve rıdâe nefsihi, ve zinete arşihi, ve midâde kelimâtihi."
"Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel mürselin
 Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyiden nebiyyin
 Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyides sadikiyn
 Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyider rakiiyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel evveliyn vel l ahiriyn."
"ELFU  ELFİ ESSELÂMU ALEYKE EYYUHENNEBİYYU VE ELFÜ ELFİ RAHMETULLÂHİ VE ELFÜ ELFİ BERAKÂTÜHÜ Adede Mâ Haleka fis-Semâi ve Adede Mâ Haleka fil Ardı ve Adede Mâ Beyne Zâlîke ve Adede Mâ Hüve Hâlikun VES-SELLEM."
"Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve tekabbel sefâatehül kübrâ ve erfe'a derecetehül ulyâ ve âtihî sü'lehû fil âhireti vel 
ûlâ kemâ âteyte Ibrâhîme ve Mûsâ. Allâhümme enzilhül mak'adel mukarrebe ındeke yevmel kıyâmeti."
“Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidinâ ve mevlana muhammedin ve ala Ali ve sahbihi seyyidinâ Muhammedin bi adedi rahmetillâh”
"Allâhümme salli ve sellim   alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed.
Bi adedi mâ fî cemî-il qur-âni harfen harfen ve bi adedi külli harfin elfen elfa."
"Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin salaten tehullü bihâ uktedi ve tüferricü bihâ kürbeti ve takdıy bihâ hâceti ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim. "
"Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammed. Ve alâ âli seyyidinâ Muhammedinillezi mâ vülide misluhû fil vucûd velem yûced misluhû Gatt."
"Allâhümme Sâlli ve Sellim âlâ Seyhîdîna Muhammed'in ve âlâ âlîhî ve Ashâbihi ve Evlâdîhî ve Ezvâcîhî ve Zürriyyetîhî ve Ehlî Beytîhî ve Ashârîhî ve Ensârîhi ve Eşyâ'ihi ve Mûhîbbîhi ve Ümmetihi ve Âleynâ Me'ahüm Ecmâîne. Yâ Erhamer-râhîmîn  Yâ Rabb'el-Âlemin."
"Allahümme Salli ve Sellim ve Bârik Alâ Seyyidinâ Muhammedinil Fâtihi limâ Uğlika vel Hâtimi li mâ Sebeka ven Nâsırıl Hakkı bîl Hakkı Vel Hâdî ilâ Sıratıkel Müstekıymi Sallallâhû Aleyhi Ve ala alihi ve  Ashâbihi Hakka Kadrihi ve Mikdârihil Aziym."
"Allahümme salli ala seyyidina muhammedin adede ma fii ilmillahi salaten daimeten bi devamı mülkillah."
"Allâhümme  Salli alâ seyyidinâ Muhammed ibni abdillahil’ Kâimi Bi hakkıllâhi adede mâ fî ilmillâhi
Salâten ve selâmen dâimeyni Yedümâni bidevâmi mülkillâhi Ve Alâ Ehlîhi Cibrîlel mütavvekî binnûri.
Ve Âlihî ve sahbihî ve ferric annî Mâ ehemmnî. İnneke alâ külli şeyin Kadîr."
Allâhümme Yâ Rabbe Muhammedin ve Ali Muhammed Salli Ala Muhammedin ve Ala Ali Muhammed veczi Muhammeden Sallallâhu Aleyhi ve Alâ Âlihi ve Selleme mâ hüve ehlüh..
"Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Cibrîle ve Mîkâîle ve İsrâfîle ve Azrâîle ve hameletil arşi ve alel melâiketil muqarrabîne ve alâ cemî-il enbiyâi vel mürselîn. Salevâtullâhi ve selâmuhû aleyhim ecmaîn."
"Âmin, Elhamdülillâhi'r-Rabbil Alemin Ve's-Salâtü Ve's-Selâmü Âlâ Rasûline Muhammed’in ve Âlâ Âlihî ve Sahbihi Ecmain Allahümme Amin."
Lâ ilâhe illallâhû Muhammed-ur-Râsulullâhi Fii Külli Lemhatin ve Nefesin adede mâ Vesiahu ilmullâh.
Elfü Elfi Lâ ilâhe illallâhû Muhammed-ur-Râsulullâh. (Sallallâhû Teâlâ Aleyhi Ve Sellem)
Adede halkihî, ve zinete arşihi, ve midâde kelimâtihi, ve rıdâe nefsihi, ve bi adedi ilmullâh.. Allâhümme Amin.
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık